می 29, 2019

سامانه همیار پزشک شانا

مارس 6, 2019

کاتالوگ سامانه همیار پزشک شانا

سپتامبر 26, 2017

سامانه مدیریت تصاویر آرنا

سپتامبر 20, 2017

کاتالوگ سامانه مدیریت تصاویر آرنا

سپتامبر 18, 2017

انواع Raid

Raid به زبان ساده قابلیت ذخیره سازی اطلاعات بر روی چند دیسک می باشد. ترکیب های مختلف ذخیره سازی اطلاعات بر روی چند دیسک موجب تفاوت […]