سپتامبر 18, 2017

انواع Raid

Raid به زبان ساده قابلیت ذخیره سازی اطلاعات بر روی چند دیسک می باشد. ترکیب های مختلف ذخیره سازی اطلاعات بر روی چند دیسک موجب تفاوت […]